Informe 18 La viabilitat fiscal i financera d’una Catalunya independent


L’objecte d’aquest informe és analitzar la viabilitat de Catalunya com a Estat des de la vessant de les seves finances públiques.
Catalunya és un territori de renda alta dins de l’Estat espanyol i també dins de la Unió Europea. En concret, i segons l’IDESCAT, el 2013 tenia un PIB per capita un 23% per sobre la mitjana de l’Estat espanyol i un 17% per sobre la de la Unió Europea en termes de paritat de poder de compra (PPC). Catalunya com a estat ocuparia la novena posició en el rànquing dels països de la UE pel seu PIB per capita en PPC. Aquesta situació li dóna la potencialitat suficient per poder ser viable econòmicament com a estat independent. En aquest sentit, diversos estudis així ho demostren.
Els estudis de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central espanyol ja han posat històricament en relleu la capacitat de despesa que tindria el sector públic català si pogués accedir a tots els recursos que Catalunya genera. El dèficit de la balança fiscal que se situa de mitjana al voltant del 8% del PIB català (uns 16.000 milions d’euros) posa en relleu que si Catalunya fos un estat independent, la seva administració pública tindria recursos suficients per cobrir les seves necessitats de despesa.

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_18_viabilitat_fiscal_financera.pdf

Anuncis