Informe 16 La successió d’ordenaments i Administracions


Aquest Informe té per objecte dos processos consubstancials a la successió d’Estats, d’una gran transcendència i complexitat, com són la successió d’ordenaments i la successió d’Administracions entre l’Estat predecessor i l’Estat successor.

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_16_successio_ordenaments.pdf

Anuncis