Informe 14 El poder judicial i l’Administració de justícia


Aquest informe té per objecte analitzar la situació que es produiria a Catalunya en relació amb el poder judicial i amb l’Administració de justícia en cas de constituir-se en un estat independent. Particularment considerarà les accions que caldria dur a terme per assegurar un funcionament regular de l’Administració de justícia fins a la completa institucionalització del nou estat. Se centra, per tant, en la fase constituent, en sentit ampli, que s’estén des de
la proclamació de la independència fins a l’aprovació d’una nova Constitució que estableixi les previsions oportunes sobre el poder judicial en el nou estat i, si escau, les regles transitòries per a la plena aplicació i desenvolupament del nou model. No tracta, doncs, el nou model de poder judicial i d’Administració de justícia que hauria d’adoptar el nou estat, qüestió que correspon a la nova Constitució i a les lleis que es dictin en el seu marc.

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_14_poder_judicial_administracio_justicia.pdf

Anuncis