Informe 12 Activitats reguladores i de la competència i estructures administratives exigides per la Unió Europea


Doncs bé, la primera part d‟aquest informe té per objectiu analitzar les actuacions que hauria de realitzar un eventual Estat català en matèria d‟autoritats de la competència i de regulació en els primers mesos de funcionament, així com aquelles que hauria d‟anar prenent des d‟ara per assolir les fites establertes per la UE. Concretament, en aquesta primera part dedicarem una especial atenció a les autoritats nacionals de regulació dels serveis energètics, de les telecomunicacions i del transport ferroviari. També analitzarem les
autoritats reguladores del servei postal i dels “residus adioactius”. En canvi, no seran objecte d‟estudi les autoritats de regulació relatives al sistema financer, ja que s‟han analitzat amb detall en un altre informe del Consell1. Deixarem per a la segona part les autoritats reguladores que la UE no exigeix sinó que es limita a recomanar (“convida” els estats membres a crear-les) com succeeix amb l‟autoritat reguladora que en matèria d‟energia nuclear hauria de vetllar pel manteniment i la seguretat del funcionament de les central nuclears.

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_12_autoritats_reguladores.pdf

Anuncis