Informe 11 Les relacions comercials entre Catalunya i Espanya


“Aquest informe té per objectiu analitzar les conseqüències de la independència sobre les relacions comercials entre Catalunya i Espanya. En primer lloc, per proveir l’anàlisi d’un context, es resumeix de forma molt breu la situació present i la tendència de futur del comerç exterior de Catalunya. A continuació, s’entra pròpiament en l’anàlisi de les conseqüències de la independència sobre el comerç entre Catalunya i Espanya. En aquest sentit, es distingeix entre un escenari amb represàlies comercials adoptades pels països de la UE, o sense aquestes. A més, es proporciona una metodologia que facilita la tasca de computar els efectes econòmics d’acord amb les hipòtesis d’escenaris futurs que hom consideri més
realistes. L’informe es clou amb un apartat de resum i conclusions.”

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_11_relacions_comercials.pdf

Anuncis