Informe 9 L’abastament d’aigua i energia


“Aquest informe analitza la situació dels sistemes hídric i energètic a Catalunya així com les mesures a emprendre per assegurar l‘abastament d‘aigua i energia i la seva bona gestió en l‘escenari del procés de transició nacional fins a la creació de l‘Estat català independent.”

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/Inf_9_abastament_aigua_i_energia.pdf

Anuncis