Informe 8 Política monetària (Euro), Banc Central i supervisió del sistema financer


“Aquest informe té per objectiu analitzar els escenaris que podria trobar un eventual Estat català independent en matèria de política monetària i sistema financer, així com les accions que s‟haurien d‟adoptar pel que fa a la divisa, les funcions de regulació i de supervisió del sistema bancari, i les funcions de regulació i de supervisió del mercat de valors. En aquest sentit, es posa especial atenció a les funcions i el disseny institucional dels organismes que
haurien d‟exercir aquestes tasques: el Banc de Catalunya (BdC) i el regulador del mercat de valors.”

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/Inf_8_politica_-monetaria.pdf

Anuncis