Informe 7. La distribució d’actius i passius


“Aquest informe analitza diversos aspectes de la successió d’Estats1
en matèria de béns i deutes. És a dir, estudia els aspectes més rellevants de la transmissió dels béns i deutes d’Estat en cas de secessió d’una part del seu territori. La seva finalitat no és establir la quantificació numèrica del valor dels béns i deutes de l’Estat espanyol que puguin ser transmesos a l’Estat català, sinó els criteris aplicables a l’hora de determinar els béns i deures que caldria transmetre i els que haurien de presidir l’operació de transmissió d’aquest àmbit específic de la successió d’Estats i la seva aplicació al cas de Catalunya.”

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/Inf_7_distribucio_actius_i_passius.pdf

Anuncis